gennaio 2023

LEZIONI DI FISICA

10 gennaio / 8 febbraio – Spazio Minimo

TOP GIRLS

19 gennaio / 5 febbraio – Spazio Bignardi

ARENA SHAKESPEARE 2022 >>

DON JUAN IN SOHO

31 gennaio e 1 febbraio – Spazio Grande

MANDRAGOLA

14 / 26 febbraio – Spazio Bignardi

SPETTRI

21 e 22 febbraio – Spazio Grande

FOCUS

gennaio 2023

X